Przejdź do treści

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “Dlaczego warto grać w brydża”

SZKOŁA BRYDŻA JOLANTA JASSEM

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma SZKOŁA BRYDŻA JOLANTA JASSEM z siedzibą w Puszczykowie, ul. Magazynowa 1/1, NIP: 6652879352

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a (NAUKA BRYDŻA). 

7. Konkurs trwa od 22.08.2022 do 28.08.2022 do końca dnia. 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: (31.08.2022 za pośrednictwem fanpage’a Nauki Brydża). 

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/NaukaBrydza. 

Zadanie konkursowe 

10. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu dlaczego lubisz grać w brydża lub dlaczego chciałabyś/chciałbyś nauczyć się grać. 

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. 

12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez rodzinę Jassemów. 

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.. 

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

17. Nagrodą w konkursie jest: Voucher na miesiąc zajęć lub Voucher na kurs od podstaw w Nauce Brydża.

18. Nagrodę można wykorzystać podczas zajęć brydżowych lub kursie od podstaw organizowanym przez Naukę Brydża w dowolnie wybranym mieście: Poznań, Warszawa. Kraków. 

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.12.2022 po tym czasie Nagroda traci ważność. 

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu). 

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny 

 27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (SZKOŁA BRYDŻA JOLANTA JASSEM z siedzibą w Puszczykowie, ul. Magazynowa 1/1). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Nauka Brydża. 

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Nauka Brydża. 

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.